Kiveld International Lawyers Kiveld International Lawyers
Algemene voorwaarden
 1. Kiveld B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hierna: “Kiveld”, oefent de rechtspraktijk uit onder de naam Kiveld International Lawyers.
 2. Aan Kiveld of één van haar werknemers, waaronder haar bestuurders, verstrekte opdrachten (al dan niet in samenwerking met anderen) zullen uitsluitend worden aanvaard en uitgevoerd door Kiveld als enige opdrachtnemer, onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van andere condities. De artikelen 7: 404 en 7: 407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
 3. Aansprakelijkheid van Kiveld voor fouten of tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Kiveld afgesloten beroepsaansprakelijkheidspolis wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door Kiveld wordt gedragen.
 4. Bij inschakeling van derden in het kader van de uitvoering van een opdracht, zal Kiveld bij de selectie zorgvuldigheid betrachten en zo nodig over de selectie met de cliënt overleggen. Kiveld is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is bevoegd door die derden gehanteerde algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de cliënt te accepteren.
 5. De cliënt vrijwaart Kiveld tegen iedere vordering van derden en is gehouden Kiveld te compenseren voor de redelijke kosten gemaakt in het kader van het afweren van aansprakelijkheid voor claims van derden. Vorderingen of andere mogelijke acties tegen Kiveld verjaren en komen te vervallen indien deze niet schriftelijk en met opgave van redenen aan Kiveld ter kennis worden gebracht binnen één jaar na bekendwording bij de cliënt of derde van de feiten waarop de vordering of actie is gebaseerd dan wel deze feiten bekend had kunnen zijn.
 6. Honorarium is gebaseerd op bestede tijd, aard van de activiteiten en de omstandigheden waaronder deze zijn uitgevoerd, alsmede de senioriteit van de betreffende Kiveld professional. Opgegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting en verschotten. Tarieven kunnen worden verhoogd met een inflatiecorrectie. Onder bijzondere omstandigheden kan van uurtarieven worden afgeweken, waarover de cliënt vooraf geïnformeerd zal worden.
 7. Declaraties worden maandelijks ingediend, begeleid door een gedetailleerde specificatie en omschrijving van de bestede tijd. De betalingstermijn is veertien dagen vanaf factuurdatum. Kiveld behoudt zich het recht voor werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen in geval van niet of vertraagde betaling of niet-nakoming van enige andere verplichting jegens Kiveld.
 8. Onze privacy verklaring geldt voor alle personen van wie Kiveld persoonsgegevens verwerkt en vormt een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden. De privacy verklaring is te vinden op www.kiveld.nl onder “Privacy beleid”. Wij verwerken de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen met inachtneming van de algemene verordening persoonsgegevens. Indien u inzage wenst in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot uw dossiers op ons kantoor verwerken dan sturen wij u op uw verzoek kosteloos een opgave daarvan toe.
 9. De rechtsverhouding tussen Kiveld en de cliënt is uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen. Ieder geschil, vordering of ander onderwerp voortvloeiende uit deze rechtsverhouding zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag.
 10. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van en kunnen worden ingeroepen door Kiveld, haar bestuurders, door Kiveld ingeschakelde derden, alsmede al diegenen die ten behoeve van Kiveld werkzaam zijn of zijn geweest.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en ten behoeve van cliënten in het Engels vertaald. Bij een dispuut over de inhoud of strekking ervan prevaleert de Nederlandse versie.